Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Actul original de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918 – cum s-a declarat Marea Unire

  •  
  •  
  •  
  •  

blankI. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-lulia, în ziua de 18 Noiembrie (1 Decembrie) 1918, decretează: Unirea acelor Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al Naţiunii Române la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului obştesc.

III. În legătură cu aceste hotărâri ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Naţională proclamă următoarele :
1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în Corpurile Legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor, ce-l alcătuiesc;
2. Egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat;
3. În stăpânirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieţii publice: votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe în vârstă de 21 de ani, la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament;
4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândirilor omeneşti;
5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietarilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri desfiinţând fidei comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile i se va face posibil ţăranului să-şi creeeze o proprietate (arătură, păşune, pădure) cel puţin atât, cât s-o poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politice agrare e pe de-o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte potenţarea producţiunii.
6. Muncitorilor industriali li se asigură aceleaşi drepturi şi avantaje care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă expresiune dorinţei sale ca Congresul de pace să înfăptuiască comisiunea naţiunilor libere în aşa chip, ca libertatea şi dreptatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul, ca mijloc pentru regularea raporturilor internaţionale.

V. Adunarea Naţională salută cu bucurie şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până aici în monarhia Austro-Ungară, anume naţiunile: Ceho-Slovace, Austro-Germane, Iugoslavă, Polonă şi Ruteană şi hotărăşte, ca acest salut al său să se aducă la cunoştinţa tuturor acelor naţiuni.

VI. Adunarea Naţională trimite salutul său Bucovinei.

VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi Români, care în acest război şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea şi unitatea Naţiunii Române.

VIII. Adunarea Naţională dă expresiunea mulţumirii şi admiraţiunii sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte, purtate împotriva unui duşman pregătit de multe decenii pentru război, au scăpat civilizaţiunea din ghearele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunii Române din Ungaria, Transilvania şi Banat, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui mare Sfat Naţional Român, care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte Naţiunea Română oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul naţiunii.


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu