O ipoteză şocantă: Lucifer din Biblie, cel care a căzut din Paradis, ar fi acelaşi cu “eonul Sophia”, adică sufletul uman!

  •  
  •  
  •  
  •  

sophiaDespre Lucifer se vorbeşte în Biblie în Isaia 14:

12. Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!
13. Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.
14. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”.
15. Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!
16. Cei ce te văd îşi întorc privirea în spre tine şi se uită cu luare aminte zicând: “Oare acesta este omul de care tremura pământul şi împărăţiile se cutremurau?”
17. Oare acesta este cel ce prefăcea lumea în pustiu şi cetăţile le dobora şi nu da drumul robilor săi?”
18. Toţi împăraţii popoarelor se odihnesc cu cinste, fiecare în locaşul său.
19. Şi numai tu eşti azvârlit departe de mormântul tău, ca o ramură fără de preţ, ca rămăşiţele celor care au fost ucişi cu lovituri de sabie, zvârliţi pe pietre de mormânt, ca un hoit călcat în picioare.
20. Tu nu te vei pogorî în mormânt, căci tu ai pustiit pământul tău şi pe poporul tău l-ai ucis! Niciodată nu se va mai vorbi despre neamul celor răi!

În Biblia în limba română, i se spune “stea strălucitoare”, dar, de fapt, e vorba de “Lucifer”. Totuşi, Vechiul Testament ebraic nu foloseşte vreun echivalent pentru Lucifer, iar acesta nu apare nici în Septuagint, versiunea greacă a Vechiului Testament. Numele Lucifer apare doar în versiunile în limba engleză ale Bibliei.

Pe de altă parte, în Apocalipsa lui Ioan putem citi în capitolul 12 următoarele:

1. Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
3. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.

Precum se observă, se vorbeşte de şarpe (“ophis archaios”), diavol (“diabolos”) şi satana (“satanas”). Nu există nicio identificare cu “Lucifer” din Vechiul Testament. De fapt, în Apocalipsa lui Ioan, nu apar deloc nici “Antihrist” şi nici “Lucifer”.

Dar, dacă Lucifer nu e acelaşi lucru Satana, atunci cine e Lucifer? Într-un comentariu al teologului Didimus cel Bătrân (313-398) din cartea “De Trinitate”, putem afla următoarele: “Valentinus susţine că ultimul dintre cei 30 de eoni este un androgin şi aceasta este Sophia. Ea a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, dar a fost aruncată de splendoarea Sa, şi, de atunci, ea a căzut din Ceruri”. În tradiţia gnostică, Sophia e anonimă sufletului uman, fiind expresia emanaţiei luminii lui Dumnezeu. Aşadar, putem spune că Lucifer = Sophia = sufletul uman!? E doar o ipoteză…

 


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu